Om jäsa khaoge ann, wäsa banega man
‘You are what you eat‘